ที่มา

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 (ซึ่งเดิมเป็นสุขาภิบาล บาเจาะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้าที่ 47 เล่ม 83 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2499) มีเนื้อที่ประมาณ 12.56 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันมี นายธีรมัตถ์แวยูโซ๊ะ เป็นนายกเทศมนตรี

1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
เทศบาลตำบลบาเจาะ ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาสประมาณ 26 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,200 กิโลเมตร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบดินร่วนปนทราย สภาพดินไม่ค่อยสมบูรณ์ บางแห่งมีสภาพเป็นกรด ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก แต่มีบริเวณเทือกเขาบูโดที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกยางพารา และไม้ผลอื่น ๆ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น สามารถแบ่งฤดูได้ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน ส่วนฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กุมภาพันธ์ โดยฝนจะตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม

1.4 ลักษณะของดิน
สภาพดินเป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
– แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง
คลองบาเจาะ 2. คลองปาโจ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลบาเจาะ มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1,3,5,6 และ 8 ตำบลบาเจาะมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 12.56 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ เลียบตามฟากเหนือของทางเข้าบ่อหินไปทางทิศตะวันออกจดฝั่งเหนือ
ของคลองส้มป่อยติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี
ทิศตะวันออก เลียบตามฟากตะวันออกของทางหลวงสายบ้านดูกูจดฟากใต้
ถนนบาเจาะ – บ้านทอนติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ทิศใต้ เลียบตามฝังตะวันออกของคลองปาโจ ไปทางตะวันตกเฉียง
เหนือถึงเชิงเขาปาโจติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบูโบะสาวอ
ทิศตะวันตก เลียบตามเชิงเขาปาโจ และเชิงเขาบูโด ด้านตะวันออกไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงเขาบูโดด้านตะวันออกเฉียง
เหนือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ