ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556