person_66_thumbs

ชื่อ : นายวราวุธ สุขสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน

เบอร์โทร : 08-9273-6644

E-mail :  w_aru_wuth@hotmail.com

person_67_thumbs

ชื่อ : นางสาวอรอุมา ดวงโพธิชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เบอร์โทร : –

E-mail :  onuma_noi@hotmail.com

default_3_4_thumbnail

ชื่อ : นางสาวพิมพ์ลดา  จำปาแดง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

เบอร์โทร : –

E-mail :  –

person_69_thumbs

ชื่อ : นางชลธิชา ตอรัมย์

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทร : –

E-mail :  lang_4321@hotmail.com

person_70_thumbs

ชื่อ : นายสกล พรมมาวัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เบอร์โทร : 08-1183-7608

E-mail :  mmm_naruk@hotmail.com

person_71_thumbs

ชื่อ : นางเพ็ญจิต รัตนทิพย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร : 08-1183-7608

E-mail :  rattanathip_p@hotmail.com

person_72_thumbs

ชื่อ : นายกรกฎ ป้องล่องคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

เบอร์โทร : 08-6235-2673

E-mail :  korakod23@gmail.com

person_73_thumbs

ชื่อ : นายศุภวิชญ์ รันตทิพย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

เบอร์โทร : 08-0006-9177

E-mail : pao_p35@hotmail.com

person_74_thumbs

ชื่อ : นางเตือนจิต เชิญชม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร : 08-7771-7160

E-mail :  tuan07data@talee-ud.go.th

person_64_thumbs

ชื่อ : บจก.โคโร่บิสเน็ต , บจก.ดังภูมิ

ตำแหน่ง : webmaster

เบอร์โทร : งานดูแลลูกค้าพิเศษ โทรศัพท์:08-5681-3900-3899 สำนักงาน:0-4334-4427 โทรสาร:0-4334-4076 งานบัญชีและการเงิน โทรศัพท์:08-5681-3898

E-mail :  adminkk@korobiznet.com,account@korobiznet.com