เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                      เตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด  ๖๐๐ บาท

สำหรับผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปีและ    สูงสุด ๑,๐๐๐ บาท สำหรับผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

โทร.๐-๔๒๑๓-๕๒๒๒