กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  ประจำปี  พ.ศ. 2559
     ประกาศกิจการงานสภา
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/2559
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  ประจำปี  พ.ศ. 2558
     ประกาศกิจการงานสภา
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/2558
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/2558
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2558
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/2558
       
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  ประจำปี  พ.ศ. 2557
     ประกาศกิจการงานสภา

 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/2557
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/2557
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2557
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/2557

 

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปี พ.ศ. 2556
ประกาศกิจการงานสภา
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/2556
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/2556
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2556
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/2556
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  ประจำปี พ.ศ. 2555
ประกาศกิจการงานสภา
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/2555
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/2555
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2555
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/2555
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  ประจำปี พ.ศ. 2554
       ประกาศกิจการงานสภา
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/2554
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/2554
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2554
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/2554