ตราสัญลักษณ์

symbol

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลผึ่งแดด